Statuten en Huishoudelijk Reglement:

 
  laatste update: 27-04-2009 Home
 
 

STATUTEN


Algemeen
Artikel 1

1 De vereniging draagt de naam Computer Hobby Club Mercurius.
2 Zij heeft zetel in de gemeente Stadskanaal op het Business Park Mercurius.
top

Doel
Artikel 2

1 De vereniging heeft ten doel:
a. Om leden met elkaar in contact te brengen t.b.v. kennisuitwisseling en kennisopbouw op het gebied van Computers en periferie.
b. Om het Computer-gebruik te stimuleren.
2 Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door het:
a. Organiseren van demonstraties en voorlichting over hard- en software.
b. Aanschaffen van specifieke hard- en software zodat leden dit op de verenigingsbijeenkomsten en of verenigingslocatie kunnen gebruiken.
c. Instellen van werkgroepen t.b.v. specifieke onderwerpen.
d. Geven van adviezen en ondersteuning bij problemen op het gebied van hard- en software.
e. Organiseren van cursussen op het gebied van hard- en software.
f. Houden van maandelijkse bijeenkomsten.
g. Openstellen van een lokaal waar activiteiten kunnen worden uitgevoerd.
h. Uitgeven van een maandblad voor alle leden.
top

Lidmaatschap
Artikel 3

1 Leden. Dit kunnen zijn:
a. Werknemers van Philips Semiconductors Stadskanaal, LG.Philips Displays Stadskanaal of voortzet tingen van beide bedrijven, zomede werknemers die bij deze bedrijven of voortzettingen van deze be reikt, werknemers die gebruik maken van een speciale non-activiteit-regeling en zieken die na langdurige ziekte in de W.A.O. gaan.
b. Werknemers van andere Philips-vestigingen zomede werknemers die hun pensioengerechtigde leeftijd hebben reikt of die gebruik maken van een speciale non-activiteit-regeling en zieken die na langdurige ziekte in de W.A.O. gaan.
c. Personen die werkzaam zijn geweest bij de bedrijven genoemd in lid 1 sub.a van dit artikel en nu hun werkzaamheden uitvoeren bij derden, maar wel hoofdzakelijk op het Business Park Mercurius.
d. Uitzendkrachten, detacheringskrachten, WGP-ers en overigen, werkzaam bij Philips Semiconductors Stadskanaal, LG.Philips Displays Stadskanaal of voortzettingen van beide bedrijven.
e. Medewerkers van andere bedrijven die zich op het Business Park Mercurius hebben gevestigd en hun werkzaamheden hoofdzakelijk uitvoeren op het Business Park Mercurius.
2 Ereleden.
Dit zijn personen welke hiertoe door de leden wor den voorgedragen. Erelid kan men slechts zijn wanneer men werkzaam is of is geweest bij de bedrijven genoemd in lid 1 van dit artikel. Zij kunnen op ver zoek en met medewerking van het bestuur blijven deelnemen aan de activiteiten van de vereniging.
top

Schorsing
Artikel 4

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

top

Beëindiging/opzegging lidmaatschap
Artikel 5

1 Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
e. Door het aangaan van een dienstbetrekking met andere bedrijven dan genoemd in artikel 3.
2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigings jaar. Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeftplaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is medegedeeld.
3 Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar, geschieden door het bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste drie weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging, casu quo aan de vereisten welke te eniger tijd de door statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden, heeft voldaan. Opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
4 Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of heeft gehandeld of wanneer het betreffende lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave van reden(en),in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde gedeel te van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
5 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de bijdrage van het lopende vereni gingsjaar voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
6 Een lid kan zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, onverminderd de mogelijkheid van opzegging volgens lid 2 van dit artikel.
top

Middelen
Artikel 6

1 De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder andere worden gevormd door:
a. contributies van leden;
b. donaties;
c. subsidies;
d. sponsorgelden;
e. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen.
f. Verkoop van in eigendom van de CHC zijnde hardware, software en paperware.
2 Nalatenschappen worden door de vereniging slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3 Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. Ereleden betalen geen contributie. Bij het aangaan van het lidmaatschap op een ander tijdstip dan het begin van het jaar, is de contributiebetaling voor het lopende jaar evenredig met de tijd op basis van maandbedragen (aantal maanden nog te gaan x 1/12 van de jaarcontributie).
top

Bestuur
Artikel 7

1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.
2 Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algeme ne vergadering. Indien een aantal bestuurders is gedaald beneden het minimum, blijft het bestuur toch bevoegd zolang tenminste twee bestuursleden in functie zijn. Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het bestuur zo spoedig mogelijk weer overeenkomstig deze statuten is samengesteld.
3 De bestuurders worden op voorstel van het bestuur, of op voorstel van tenminste vijf leden, door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd.
4 Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemne vergadering benoemd.
5 De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.
6 De bestuurders zijn bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van ten minste drie maanden.
7 Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het aftredende lid is terstond herkiesbaar.
8 Tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, is het bestuur slechts bevoegd na goedkeuring van de algemene verga dering. Het ontbreken van deze goedkeuring kan noch slechts door de vereniging worden ingeroepen.
9 Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor het aangaan van geldleningen en het huren of verhuren van registergoederen. Het ontbreken van deze goedkeuring kan noch door de vereniging noch door de wederpartij worden ingeroepen.
top

Vertegenwoordiging/volmacht
Artikel 8

1 Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris tezamen zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoo digen. Zij kunnen zich daarbij ook door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.
2 Aan de penningmeester kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven voorzover het de uitoefening van diens taak betreft.
3 Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan het bepaalde in de leden 8 en 9 van het vorige artikel.
top

Boekjaar/kalenderjaar
Artikel 9

Het boekjaar casu quo verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

top

Jaarvergadering
Artikel 10

1 Binnen drie maanden na afloop van elk boekjaar wordt een jaarvergadering gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van tenminste een balans, financieel ver slag waaruit de ontvangsten en uitgaven blijken, die voor rekening en verantwoording van het in het afge lopen boekjaar gevoerd bestuur zijn.
2 De jaarvergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, voor onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
3 Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
4 Goedkeuring door de jaarvergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge behalve voor wat niet uit de boeken blijkt.
5 Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de jaarvergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie le den, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. eze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
top

Algemene vergadering
Artikel 11

1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
2 Behalve de in artikel 10 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden, zo diwijls het bestuur dat wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dat schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van eentiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
3 Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.
top

Stemming
Artikel 12

1 Alleen leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Zij hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Niemand kan echter voor meer dan één ander lid als gevolmachtigde optreden.
2 Besluiten kunnen alleen worden genomen met een meerderheid van tweederde van het aantal stemmen.
3 Een eenstemmig schriftelijk genomen besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
4 Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en met instemming van de vergadering.
5 Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bij verkiezingen is diegene gekozen, die meer dan de helft van de stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt, zonodig na een tussenstemming, een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is degene gekozen, die bij die stemming de meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
6 Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn geen geldige stemmen. Degenen die blanco of ongeldig stemmen, tellen slechts mee om het quorum vast te stellen.
7 Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming is beslissend. indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
top

Taken bestuursleden
Artikel 13

1 De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.
2 Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen opgemaakt, die in de volgende algemene vergadering worden geagendeerd.
top

Voorstel tot statutenwijziging
Artikel 14

1 Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2 Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal stemmen.
top

Statutenwijziging
Artikel 15

1 De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
2 Bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel waar de vereniging haar zetel heeft.
top

Ontbinding
Artikel 16

1 De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste tweederde van het aantal stemmen. Voorts wordt de vereniging ontbonden in de overige in de wet (artikel 2:19 BW) genoemde gevallen.
2 Bij de oproeping tot de in het lid 1 van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
3 Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
4 Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.
5 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In tukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegeoegd de woorden: in liquidatie.
6 De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een, door de vereffenaars aan te wijzen, natuurlijke of rechtspersoon gedurende tien jaren na de vereffening.
top

Huishoudelijk Reglement
Artikel 17

1 De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het eventuele gebouw der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling gewenst is.
2 Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, dan wel indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de leden der vereniging. De algemene vergadering kan daartoe eerst besluiten nadat het bestuur, als het voorstel tot wijziging niet van haar afkomstig is, de gelegenheid heeft gehad zich over deze wijziging te beraden.
3 Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.
top

Slotbepaling
Artikel 18

In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist het bestuur.

top

HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Leden
Artikel 1

Leden zijn zij die als zodanig, overeenkomstig Artikel
4aa hebben aangemeld. Zij ontvangen een lidmaatschapskaart, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

top

Artikel 2

De leden hebben op vertoon van de lidmaatschapskaart toegang tot alle door de vereniging georganiseerde evenementen.

top

Artikel 3

De contributie wordt jaarlijks voldaan. De contributie is vastgesteld op € 18,00 jaar. Voor W.A.O.-ers is de contributie vastgesteld op € 9,00 per jaar. Voorstellen tot wijziging van de contributie kunnen alleen ter algemene ledenvergadering worden behandeld en worden gezien als besluiten, welke een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen behoeven. De contributie wordt betaald aan het begin van het verenigingsjaar.

top

Artikel 4

aa Een ieder, die lid wenst te worden, is verplicht zich onder vermelding van naam, voornaam, adres, woonplaats en indien nog werkende het intern adres (afdeling/bedrijf/gebouw) op te geven bij het bestuurslid die de ledenadminstratie (ledenadministrateur} verzorgt of de secretaris.

Het bestuur heeft de bevoegdheid om leden, die daartoe door hun gedrag of houding aanleiding geven te schorsen en indien daartoe aanleiding bestaat het betrokken lid te royeren. Aanleiding hiertoe kan bestaan bij zodanig gedrag van het lid, dat van de vereniging redelijkerwijze niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Dringende redenen tot schorsing/royement zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden:
a. Wanneer het lid zich ondanks waarschuwingen overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag.
b. Wanneer het lid zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waar door hij/zij het vertrouwen der vereniging onwaardig wordt.
c. Wanneer het lid zijn medeleden mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt.
d. Wanneer het lid zijn medeleden verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten en goede zeden.
e. Wanneer het lid opzettelijk of ondanks waarschuwing, roekeloos, zichzelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt.
f. Wanneer het lid zich niet houdt aan de huisregels van het Business Park Mercurius en/of de aanwijzingen van de Bedrijfsbeveiliging.

De schorsing kan geschieden alleen op gronden en feiten, die aanleiding kunnen geven tot royement, van het lidmaatschap. Schorsing gescheidt niet eerder dan dat het betrokken lid door het Bestuur is gehoord. De schorsingsperiode mag niet, langer zijn dan vier weken, waarna beslissing over royement moet vallen. Gedurende de schorsingsperiode heeft het betrokken lid geen rechten en geen toegang tot vergaderingen anders dan waarop zijn/haar schorsing royement wordt behandeld. Hij/zij zal zich van alle stemmingen in die periode onthouden. Mededelingen van schorsing en/of royement moeten schriftelijk worden gedaan met vermelding van reden(en).

top

Artikel 5

De leden zijn verplicht van adreswijziging schriftelijk mededeling te doen aan de Ledenadministrateur of de secretaris; zowel huisadres als intern adres.

top

Artikel 6

Door toetreding onderwerpen alle leden zich aan dit Reglement en alle door het Bestuur of door de ledenvergadering reglementair genomen besluiten. Mededelingen en andere stukken toegezonden aan de, bij de Secretaris bekende adressen, alsmede op de publicatieborden zijn voor de leden bindend.

top

Artikel 7

Bezwaren, opmerkingen of voorstellen moeten de leden schriftelijk bij een der Bestuursleden worden ingediend. Dit Bestuurslid zorgt dat het bezwaar, de opmerking of het voorstel in de eerstvolgende Bestuursvergadering wordt gebracht.

top

Het Bestuur
Artikel 8

Voor vacatures in het Bestuur worden door het Bestuur kandidaten gesteld. De leden hebben het recht tegen kandidaten te stellen op voorstel van tenminste 5 leden. De namen van de kandidaten, die door de leden worden gesteld, dienen te worden ingediend bij de Secretaris uiterlijk 7 dagen voor de datum van de ledenvergadering, waarop de verkiezing zal plaatsvinden.

top

Artikel 9

Het Bestuur vergadert zo dikwijls de Voorzitter of minimaal de helft der Bestuursleden +1 Bestuurslid dit nodig oordelen. De Secretaris draagt zorg, dat de uitnodigingenv aan de Bestuursleden tot het houden van een vergadering tijdig worden verzonden. Op deze uitnodiging worden plaats, datum, aanvangsuur en soort vergadering duidelijk vermeld. Een Bestuursvergadering is slechts geldig indien de meerderheid van de Bestuursleden aanwezig is. De Bestuursvergadering kan geen besluiten nemen indien niet de meerderheid van de aanwezige Bestuursleden zich met het voorstel akkoord verklaart. Bij staking der stemmen beslist de Voorzitter.

top

Artikel 10

Het Bestuur heeft de volgende taken:
a. De Voorzitter leidt de vergaderingen en heeft in de eerste plaats voor de stipte nakoming van het bij dit Reglement bepaalde te zorgen. Bij afwezigheid wordt de Voorzitter vervangen door een der andere bestuursleden. De voorzitter dient er voor te zorgen dat alle vergaderingen verlopen volgens de door de Secretaris opgestelde agenda.
b. De Secretaris heeft het archief onder zijn beheer en is belast met alle administratie, uitgezonderd de geldelijke, houdt van alle belangrijke stukken kopie en is belast met de correspondentie. Op elke vergadering houdt hij aantekeningen van het behandelde en leest de gemaakte notulen op de eerstvolgende vergadering voor, die na goedkeuring door hem en de Voorzitter worden ondertekend. Hij brengt verslag uit op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De Secretaris dient ervoor te zorgen dat er bij elke Bestuursvergadering een agenda aanwezig is.
c. De Penningmeester is belast met alle geldelijke administratie, hij int de gelden en doet alle nodige betalingen. Hij zorgt ervoor dat hij geen grotere bedragen in contanten in kas heeft dan €200,-. Het meerdere wordt door hem gestort op de bankrekening der vereniging. Hij is verplicht zijn boeken en bescheiden aan een door de ledenvergadering te benoemen kascommissie te overleggen en alle gevraagde inlichtingen te verstrekken. Op de algemene ledenvergadering doet hij verantwoording van zijn beheer aan de leden, geeft daarbij verslag van de financiële toestand van de vereniging en dient zijn begroting van het komende jaar in.
d. De Beheerder is belast met het beheer van de door de Computer Hobby Club (CHC) aangeschafte, of aan de CHC beschikbaar gestelde software, hardware en paperware. Hij houdt daarvan administratie en brengt verslag uit in de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tevens is hij verantwoordelijk voor de orde en netheid van de CHC-ruimte.
e. De Ledenadministrateur houdt de ledenadministratie bij. Nieuwe leden geeft hij door aan de penningmeester.
f. De Eindredacteur "Monitor" heeft de eindredactie van het CHC-maandblad "de Monitor". Hij coördineert alle activiteiten betreffende de Monitor.
top

Artikel 11

Het Bestuur heeft de bevoegdheid zich door werkgroepen bij te laten staan, voor bepaalde door het Bestuur vast te stellen zaken.

top

Artikel 12

Samenstelling Bestuur:
Het Bestuur bestaat uit een oneven aantal en minimaal 5 leden, te weten 1 Voorzitter, 1 Secretaris, 1 Penningmeester en 2 of meer leden. Ter algemene vergadering wordt de Voorzitter in functie gekozen. De overige functies worden door het Bestuur onderling verdeeld. De functie van Beheerder mag gecombineerd worden met andere functies in het Bestuur Samenstelling m.u.v. die van de Voorzitter. De functies Ledenadministrateur en Eindredacteur van de Monitor kan door ieder bestuurslid gedaan worden. De zittingsduur van de Bestuursleden bedraagt drie jaar met dien verstande, dat het eerste jaa aftreden de Voorzitter en minimaal een lid, het tweede jaar de Secretaris en minimaal een lid, en het derde jaar de Penningmeester en een lid (Afhankelijk van de samenstelling). In een tussentijdse vacature kan worden voorzien door verkiezing in de vacature op een algemene ledenvergadering.

top

Artikel 13

Geen van de Bestuursleden mag namens de vereniging fnanciële verplichtingen aangaan, welke een uitgave van meer dan €50,- met zich meebrengen, zonder dat de meerderheid van de Bestuursleden dit goedkeurt, tenzij deze uitgave in de begroting vermeld staat.

top


De Kascommissie
Artikel 14

De Kascommissie bestaat uit twee leden. Ter algemene ledenvergadering wordt de Kascommissie gekozen. De zittingsduur van de Kascommissieleden bedraagt twee jaar met dien verstande, dat ieder jaar 1 lid aftreedt. De Kascommissie controleert de administratie van de Penningmeester. Dit geschiedt eveneens bij tussentijds aftreden. De Kascommissie draagt alsdan de kas over aan de nieuw benoemde Penningmeester. De Kascommissie brengt op de eerstvolgende jaarvergadering haar schriftelijk opgestelde verslag uit, waarna bij goedkeuring decharge aan het bestuur verleend kan worden. Leden van het Bestuur kunnen niet worden gekozen.xxxx

top


Vergaderingen
Artikel 15

De agenda van de jaarvergadering vermeldt de te behandelen punten en dient tenminste te bevatten:
- Jaarverslag van de Secretaris.
- Jaarverslag van de Penningmeester.
- Jaarverslag van de Beheerder.
- Jaarverslag van de Ledenadministrateur.
- Jaarverslag van de Eindredacteur van de Monitor.
- Benoeming van de Werkgroepen. (zie art. 11).
- Rapport Kascommissie.
- Vaststelling Contributie.
- Verkiezing Kascommissie.
- (Her)Verkiezing van het Bestuur.
- Rondvraag.
top

Artikel 16

Kandidaten voor het Bestuur en de Werkgroepen moeten tenminste 14 dagen voor de algemene ledenvergadering ter kennis van de leden worden gebracht. Tegenkandidaten en andere voorstellen moeten tenminste 7 dagen voor de ledenvergadering bij het Bestuur worden ingediend.

top

Artikel 17

Besluiten aangaande wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen alleen genomen worden door middel van een stemming onder alle leden van de Computer Hobby Club. Ouder reglementen welke veranderd zouden moeten worden, moeten tezamen met het voorstel van de wijzigingen op deze stemmingsformulieren vermeld worden. Bij tweederde meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen worden de wijzigingen aangenomen.

top

Artikel 18

Stemmen over zaken mag mondeling geschieden, over personen geschiedt dit schriftelijk. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen wordt een herstemming gehouden, indien de stemmen dan wederom staken, beslist het lot. Herstemming wordt alleen gehouden tussen die personen ten aanzien van wie de stemmen staakten. Stemmen, zoals voornoemd, kan alleen als het agenda-punten betreft.

top

Artikel 19

De Voorzitter is bevoegd uit de leden een stembureau te benoemen. Bij verschil van mening over de geldigheid van stembriefjes beslist de Voorzitter van de vergadering of het stembureau, indien dit aanwezig is. Stembriefjes waarop iets anders voorkomt dan de naam van 1 van de gestelde kandidaten zijn van geen waarde.

top

Artikel 20

Bezoek en deelname aan de CHC-activiteiten geschiedt voor eigen risico der leden welk risico nimmer op de vereniging, het Business Park Mercurius of de hierop aanwezige bedrijven kan worden overgedragen.

top

Artikel 21

Ieder lid wordt geacht met dit reglement en de bij dit reglement behorende Algemene Bepalingen op de hoogte te zijn en ermede akkoord te gaan.

top

Artikel 22

In alle gevallen, waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur. Zij is verplicht een dusdanige beslissing op de eerstvolgende ledenvergadering ter kennis te brengen.

Aldus ter algemene ledenvergadering opgesteld en goedgekeurd.

Stadskanaal, 22 januari 2004.

top


ALGEMENE BEPALINGEN

CHC-RUIMTE
Voor het gebruik van de CHC-RUIMTE zijn de volgende bepalingen van toepassing:
a. Er dient te allen tijde iemand van het club-bestuur aanwezig te zijn, die de verantwoordelijkheid draagt, of iemand die door het CHC-bestuur is aangewezen, bv de trekker van een werkgroep.
b. Een ieder dient zich verder te houden aan alle geldende regels en voorschriften van het Business Park Mercurius en e aanwijzingen van de Bedrijfsbeveiliging.
c. De ruimte moet netjes achter gelaten worden; alle apparatuur moet uitgeschakeld zijn; de stekers uit het stopkontact; lichten uit en deur op slot.
d. Er mag alleen gerookt worden in de aangewezen rookruimte.

Software.
Door de CHC aangeschafte software blijft eigendom van de CHC. Door derden aan de CHC beschikbaar gestelde software wordt eigendom van de CHC. In bruikleen geven van kopieën van software mogen niet, direct of indirect, ter beschikking gesteld worden aan anderen dan leden van de CHC, tenzij anders vermeld of met toestemming van het Bestuur. Het kopiëren van software, waarop auteursrecht rust is niet toegestaan.

Hardware/onderdelen.
Verkoop vindt alleen plaats aan leden van de CHC. De koper verklaart hiermede dat het gekochte materiaal uitsluitend bestemd is voor eigen gebruik en niet, direct of indirect, aan derden zal worden afgestaan. Door de CHC aangeschafte hardware blijft eigendom van de CHC. Door derden beschikbaar gestelde hardware wordt eigendom van de CHC, evenzo de door de leden van de CHC ontwikkelde onderwerpen en mogen niet, direct of indirect, aan derden beschikbaar worden gesteld, tenzij met toestemming van het Bestuur.

Paperware.
Door de CHC aangeschafte boekwerken blijven eigendom van de CHC. Door derden aan de CHC beschikbaar gestelde boekwerken worden eigendom van de CHC. Boekwerken worden alleen aan leden van de CHC ter beschikking gesteld en mogen niet, direct of indirect, aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met toestemming van het Bestuur. Uitlenen gebeurt op basis van de door de Beheerder gestelde regels.

Bezoeken.
Indien een bijeenkomst, georganiseerd door de CHC, binnen de ruimten van het Business Park Mercurius plaats vindt en daarbij het gebruik van Privé-Bezittingen gewenst is, dan dienen de betreffende leden bij binnenkomst een volledig ingevulde registratiekaart aan de Bedrijfsbeveiliging af te geven. Op deze kaart dienen alle meegebrachte privé-bezittingen te worden vermeld. Bij vertrek dient de betreffende registratiekaart weer meegenomen te worden. De betreffende leden machtigen hiermede de Bedrijfsbeveiliging te controleren of het in- resp. uitgevoerde overeenkomt met het op de kaart vermelde. Het gebruik van een vervoermiddel op het Business Park Mercurius zal individueel moeten worden gevraagd (Bij de Bedrijfsbeveiliging) en zo beperkt mogelijk te geschieden.

Machtiging.
Het lid machtigt het Bestuur, om te allen tijde een onderzoek in te stellen of te doen instellen naar de vraag of hij/zij zich strikt aan voornoemde verplichtingen en be palingen heeft gehouden.

DE LEDEN VAN DE COMPUTER HOBBY CLUB WORDEN GEACHT VAN VOORNOEMDE BEPALINGEN OP DE HOOGTE TE ZIJN.

top

 
.....Gemaakt door CHC werkgroep